โรงเรียน
สกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
เนื้อหาการสนทนา
จบแล้วได้อะไร
2015-10-02 16:21:49
ข้อดีการเรียน

สิ่งที่ได้รับจากการเรียน

1) ใบประกาศรับรองการจบการศึกษา 2 ใบ
(ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการทุกอย่าง)

 

สอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ด้านต่างๆ พื้นฐานเป็นการประกันว่าผู้เรียนจบไปอย่างมีคุณภาพและมาตราฐาน
1.1 ด้านผู้ช่วยพยาบาล 
1.2 ด้านผู้ช่วยเภสัชกร
1.3 ด้้านความงาม
1.4 ด้านผู้ช่วยแพทย์ทันตกรรม
1.5 อื่นๆ ฯลฯ

2. ต้นทุนการศึกษาต่ำ (เมื่อเทียบกับเรียนปริญญาตรี ที่ต้องใช้เวลามาก และค่าใช้จ่ายสูง เป็นภาระให้พ่อแม่)

 

1. เรียนสั้นแค่ 6 เดือน 
2. ค่าเทอมเหมาจ่ายแค่ 59,000 บาท (ปกติ 59,000  บาท ให้ทุน 20,000 บาท) 
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียน ไม่มีค่าใช้จ่ายหอพักฟรี ชุดฟอร์ม  ตำราเรียน เอกสารการเรียน ค่าเดินทาง อื่นๆ 
3. อยู่ใกล้บ้าน ค่าใช้จ่ายการเดินทางกลับบ้านน้อย 
4. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการไปสมัครงาน 
5. ไม่มีหนี้สินติดตัว (กยศ) 

3. ความรู้เพื่อประกอบอาชีพ 

3.1) ความเก่งวิชาการ 

3.2) คุณภาพการทำงาน 

3.3) ประสบการณ์เชี่ยวชาญ

1. เรามีอาจารย์ที่ชำนาญการเฉพาะด้านสอนในเรื่องต่างๆ 

2. จบมาจากมหาลัยต่างๆ ที่มีชื่อเสียง 

3. เราคัดเฉพาะคนที่มีความรู้ และมีประสบการณ์มาสอน 

4. ระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรี โททางด้านการพยาบาล ด้านเภสัชกรรม  ด้านบริหารธุรกิจ และระดับเนติบัณฑิติ (ทางกฎหมาย) 

5. นักเรียนต่อรุ่นไม่มาก 

6. ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างดี 

7. ห้องเรียนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

8. เรียนในห้องแอร์ 

9. เงียบสงบ สะอาด ปลอดภัย 

10. เลือกที่ฝึกงานในสถานที่ที่น่าเชื่อถือ พร้อมที่จะให้ความรู้อย่างดี 

11. อุปกรณ์การเรียนภาคปฏิบัติครบถ้วน 

12. เอกสารตำรา พร้อมและอธิบายเพิ่มเติมเรื่องใหม่จากอาจารย์ 

4. งานทำที่มั่นคง  เป็นอาชีพติดตัวตลอดไป รร.จัดหางานให้ทำเมื่อเรียนจบทุกคน และรับรองการมีงานทำ 100%

 

1. งานด้านพยาบาล เภสัชกรรม เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะเป็นอาชีพช่วยเหลือคน
2. มีความต้องการสูงมาก และขาดแคลนในทุกสาขา 
3. มีการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลและทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญ 
4. เป็นอาชีพที่ช่วยเหลือสังคม 
5. ประเทศด้อยพัฒนาต่างๆ ยังมีความต้องการมาก และประเทศกำลังจะเปิด AEC  และมีการเปิดเสรีด้านอาชีพการพยาบาลด้วย
6. ตลาดแรงงานมีให้เลือกมากมาย โรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน คลินิกหมอต่างๆ  ร้านยา ห้องแล๊ป ศูนย์ความงามต่างๆ 
7. หน่วยงานรัฐบาลด้านสุขภาพ มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี  ไม่เหมือนหน่วยงานด้านโรงเรียน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่รัฐบาลพยาบาลจะลด ยุบ  เลิกเพิ่มขึ้นทุกปี 

5. มีรายได้ที่สูงกว่าอาชีพอื่นๆ (จบ ป.ตรี สมัยนี้ หางานยาก และเงินเดือนน้อย คนแถวบ้านจบเยอะมากไม่มีงานทำ ขอเงินแม่ใช้วันๆ)

มีรายได้จากเงินเดือน  9,000-25,000  บาท

รายได้จากเงินค่าเวร

รายได้จากค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้จากค่าเฝ้าไข้

รายได้จากค่ารับดูแลเด็กและผู้สูงอายุ รายได้อื่นๆ อย่างน้อยเดือนละ 5,000 บาท 

6. มีฐานะทางสังคม (ได้รับการยกย่อย่อง ว่าเป็นผู้มีวิชาชีพ ด้านการพยาบาล การแทพย์ ช่วยเหลือสังคมให้เจริญก้าวหน้า)

 

1. ได้การยอมรับจากสังคม ว่าทำงานด้านพยาบาล ดูแลคนป่วย

2. ใช้ความรู้ในการดูแลคนใกล้ชิดได้ ให้ความแนะนำเพื่อนบ้าน

3. มีเงินเก็บ มีรายได้ มีฐานะ สร้างอนาคตตนเอง เป็นที่พึงของพ่อแม่  พี่น้อง และเพื่อนบ้านได้

4. ผู้คนทั่วไปยกย่องนับถือ  

7. ความภาคภูมิใจ (พ่อแม่ พี่ น้อง)

 

1. เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัว วงศ์ตระกูล ญาติมิตร และเพื่อนบ้าน

2. เป็นที่ภาคภูมิใจของตัวเองที่สามารถพัฒนาตนเองให้ยืนอยู่ได้ด้วยอาชีพที่ดี  รายได้มั่นคง การงานก้าวหน้า และสามารถช่วยเหลือสังคม 

8. มีโอกาสในการพัฒนาตนเองที่สูงขึ้น

เมื่อมีรายได้  มีความรู้ รู้จักสังคมการพยาบาล เภสัชกรรม และอื่นๆ  ย่อมมีโอกาสที่จะก้าวหน้าที่ชีวิตการงาน ชีวิตความรัก  อาจจะเจอเนื้อคู่ที่เป็นแพทย์ เป็นพยาบาล และอื่นๆ  ทำให้มีการพัฒนาตนเองที่สูงขึ้น 

9. เรียนต่อพยาบาลได้

 

-วิทยาลัยพยาบาลของโรงเรียน  (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) 

-วิทยาลัยพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศ  (เทียบระยะเวลาเรียนให้สั้นลง) 

-วิทยาลัยพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ  (เทียบระยะเวลาเรียนให้สั้นลง) 

10. เรียนต่อพยาบาลฟรี หรือสาขาอื่นๆ ฟรี

 

-ทุนของวิทยาลัยพยาบาลของโรงเรียน  (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) 
-ทุนโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศ  (ทำงาน 2  ปี จะได้ทุน) 
-ทุนโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ  (ทำงาน 1-2  ปี จะได้ทุน) 

11. เรียนควบคู่ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรีได้ 

โรงเรียนมี  ระบบการเรียนการสอนแบบ เสาร์ อาทิตย์ และเรียนระบบสะสมหน่วยกิต

12. กู้เรียนได้/ผ่อนได้/แบ่งจ่ายได้
 

-กู้โรงเรียน (โดยใช้หลักประกัน)

-กู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  (ธกส)

-กู้  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เฉพาะนักศึกษาที่เรียนควบ ปวช. และปวส. 

13. เรียนจบเร็ว สำหรับผู้ที่จบ ปวส และปริญญาตรี
 

โรงเรียนเทียบหน่วยกิตให้สำหรับผู้ที่จบ  ปวส และปริญญาตรี ทำให้เรียนน้อยลง และจบเร็วขึ้น

โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริบาล  (Sakonbureeruk Caregiver School)

ผอ.วารินี ปล้องนิราศ (สมัครเรียน)

โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริบาล (Sakonbureeruk Caregiver School)

272/12-13 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

มือถือ       

064-034-1659 (Tune)  อ.ไนซ์

094-267-7173 (Dtac)  อ.พร

080-459-3311 (AIS)   อ.ไนซ์

085-439-4099 (AIS)  อ.ภู

www.urrschool.com 

E-mail: [email protected]

 

ข้อความ

สนใจอยากเรียนค่ะ

ใบเตย 2015-10-04 19:27:06

ขอเบอร์ติดต่อหน่อย

admin 2015-10-11 14:22:07
ค่าเทอม 39,000 บาท พิเศษสำหรับ 20 คน เท่านั้น หมดเขตรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 หรือถ้าเต็มก็จะปิดก่อน นะ รีบตัดสินใจด่วน จองเพียง 4,000 บาท กำลังเรียน ม6 หรือ จบ ม3 ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี และ กศน.
โทร 097-329-8686
หรือ 0854394099 
 
** หมดโควต้าพิเศษ ค่าเรียนจะเป็น 59,000 บาท
#เรียนง่าย จบเร็ว อาชีพมั่นคง มีงานทำแน่นอน
^^อยากให้ได้รับทุนฟรี และโควต้าทุกคน^^
 
เหลือ ประมาณ 2-3 คนสุดท้าย
urr3 2017-07-31 22:48:38
ค่าเทอม 39,000 บาท พิเศษสำหรับ 20 คน เท่านั้น หมดเขตรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 หรือถ้าเต็มก็จะปิดก่อน นะ รีบตัดสินใจด่วน จองเพียง 4,000 บาท กำลังเรียน ม6 หรือ จบ ม3 ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี และ กศน.
โทร 097-329-8686
หรือ 0854394099 
 
** หมดโควต้าพิเศษ ค่าเรียนจะเป็น 59,000 บาท
#เรียนง่าย จบเร็ว อาชีพมั่นคง มีงานทำแน่นอน
^^อยากให้ได้รับทุนฟรี และโควต้าทุกคน^^
 
เหลือ ประมาณ 2-3 คนสุดท้าย
urr3 2017-07-31 22:48:44
ม6 ปวช ปวส ป.ตรี กศน ม5 จองโควต้าเรียนกันเยอะแล้วนะ เหลือไม่กี่คนเอง รีบตัดสินใจนะ
 
เรียนพร้อมบรรจุงานทันที 300 คน. โรงเรียนเดียว ที่รับรองงาน 10 ปี อันดับ 1 ทุกด้าน
อาชีพมั่งคง ก้าวหน้า รายได้สูง ช่วยเหลือสังคม 
 
เปิดรับแล้วโควต้าพิเศษ เดือน"กันยายน 61"
(โควต้า สค และ รุ่น 2/61 เต็มแล้ว)
 
เรียนดีๆ งานดีๆ โรงเรียนเลิศๆ รายได้มั่งคงและสูงสุดยอด 15,000-300,000 บาท
 
#พิเศษ ค่าเรียน 44,000 (รวมทุกอย่าง) ฟรีหอพัก/ชุดฟอร์ม/อุปกรณ์แพทย์/อุปกรณ์เรียน/รถรับส่ง/เน็ต/ตรวจสุขภาพ/รับน้อง/ท่องเที่ยว/ดูงาน/จิตอาสา/เครื่องแต่งกาย/อื่นๆ มากกว่า 30 รายการ มูลค่ามากกว่า 40,000 บาท
#ค่าสมัครเพียง 5,000 บาท จากปกติ 10,000 บาท
 
รับจำกัดเพียง 30 คน (เฉพาะ กย 61นี้เท่านั้น) 5 ปีมีครั้งเดียว คน จบ ป.ตรี ชอบเรียน ม.6 ที่มองเห็นอนาคตชอบเรียน 
 
#เปิดเรียน รุ่น3/61=1 ตค 61
#เปิดเรียน รุ่น4/61=5 มค 61
#เปิดเรียน รุ่น1/62=1 เมย.62
 
#พิเศษ เรียนครบทุกสาขา
#ผู้ช่วยแพทย์
#ผู้ช่วยพยาบาล
#ผู้ช่วยเภสัชกร
#ผู้ช่วยทันตแพทย์
#ผู้ช่วยแพทย์ความงาม
#ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
#ผู้ดูแลเด็กเล็ก
#ผู้ช่วยชีวอนามัย
#ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์
#ผู้ดูแลเด็กเล็ก/เด็ก
#ผู้ช่วยสาธารณสุขชุมชน
#พนักงานศูนย์ความงาม
 
กู้ยืม/ผ่อนได้ รับรองทำงานทุกคน เรียนเพียง 6 เดือน ปฎิบัติ3 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน
#คุณสมบัติ : กำลังเรียน ม6 หรือจบ ม3 ม6 ปวช ปวส กศน ป ตรี อายุ 17-40 ปี
#เรียนง่าย มั่นคง อาชีพติดต่อตลอดไป ได้ใบประกาศ ทำได้ทุกแผนก ใน รพ
#สมัครด่วน 
080-4593311 ผอ ไนช์
0854394099 /097-3298686 ครูภู
 
#ถ้าหมดโควต้า หรือเต็ม และหมดเขตรับ ค่าเรียนจะเป็น 59000บาท และ 69,000 บาท
 
@อย่าพลาดโอกาสดีๆ นะ อยากให้ทุกคนได้รับโควต้า นานๆ จะมีครั้งหนึ่ง.....
 
มี 3 สาขา 3 จังหวัด
1.โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์ (อุบลราชธานี)
2. โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์ (สกลนคร)
3. โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์ (ศรีสะเกษ)
 
แชร์ เพื่อนๆๆๆ
ตำแหน่งว่าง ที่ "โรงพยาบาลต้องการ 20,000 คน/ปี""
...คนจบแค่ 5,000 คน/ปี...
1.รพ.สรรพสิทธิ์ 50 คน
2.รพ.วาริน 20 คน
3.รพ.50 พรรษา 20 คน
4. รพ.อุบลรักษ์ 20 คน
5. รพ.ราชเวช 10 คน
6. รพ.เอกชนร่มเกล้า 10 คน
7.รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร์ 10 คน
8. รพ.ศรีสะเกษ 50 คน
9. รพ.ประชารักษ์ 10 คน
10. รพ.อำนาจ 20 คน
11. รพ.มุกดาหาร 10 คน
12. รพ.มุกอินเตอร์ 20 คน
13. รพ.แพทย์หาร 10 คน
14. รพ.สกลนคร 40 คน
15.รพ.รักษ์สกล 10 คน
16. รพ.นครพนม 10 คน
17. รพ.ร้อยเอ็ด 10 คน
18. รพ.จุฬีเวช 10 คน
19. รพ.กาฬสิน 10 คน
20. รพ.สุริน 20 คน
21. รพ.บุรีรัมย์ 20 คน
22. รพ.ในจ.โคราช 200 คน
23. รพ.ใน กทม. 1000 คน
24. รพ.ประจำอำเภอ 500 คน
25. รพ.เอกชน ทั่วประเทศ 5000 คน
26. คลีนิคทั่วประเทศ 2000 คน
27. ร้านยาทั่วประเทศ 1000 คน
28. สถานพยาบาลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ทั่วประเทศ 3000 คน
29. ศูนย์ตรวจสุขภาพทั่ว ปท. 500 คน
30. ศูนย์ดูแลเด็ก ทั่ว ปท.500 คน
31. อนามัยทั่ว ปท. 200 คน
32 อื่นอีก 1000 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ
 
รีบจอง/รีบสมัคร/รีบลงทะเบียน นะ เหลือไม่กี่คนละ. 
***จองทันที เซ็นสัญญาฝึกงาน/ทำงานทันที*** 
สำหรับสุดท้ายเท่านั้น ที่จะดูแล/จัดหางานให้ 10 ปี 
 
✅ เรียนจบไว แค่ 6 เดือน บรรจุทำงานทันที มีอาชีพติดตัวตลอดชีวิต รายได้หลัก 15,000 ขึ้น เท่าเรียน ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี  ละ กศน กู้ได้/แบ่งจ่ายได้ 
 
✅ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ /กระทรวงแรงงาน ได้ใบประกาศนียบัตรตั้ง 11 หลักสูตร ที่เดียวในประเทศ ทำงานได้ทุกแผนกใน รพ /คลีนิค/ศูนย์แพทย์/ศูนย์พยาบาล/ร้านยา/อื่นๆ อีกมากกว่า 2,000 แห่ง 10,000 ตำแหน่ง เลยนะ 
 
✅ ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง เรียนได้ทุกสาย ตั้งใจไปไกลแน่นอน อนาคตแพทย์/พยาบาล/ทันตแพทย์/เภสัชกร/เทคนิคการแพทย์/อื่นๆ แน่นนอน 
 
ปีที่แล้วมีน้องๆๆ พลาดโควต้าหลาย 100 คน เพราะไม่รีบจอง พอถึงเวลา ไม่มีที่เรียนค่าเทอมแพงก็เอา 
 
ไลน์ URR2
เฟส @อุบลบุรีรักษ์การบริบาล อุบล สกลนคร ศรีสะเกษ
 
จองเลย #ธนาคารไทยพานิชย์ 
411-008-1885 อ.อภิภูภ์ 
✅ พิเศษสุดๆๆ สำหรับเดือ กย เท่านั้น 
***สมัครจองกี่บาทก็ได้***
พลาดแล้วพลาดเลย !!!!!!
 
วีดีโอ แนะนำ รร
https://youtu.be/PEMCRge05w8
0854394099 2018-09-17 21:24:22

หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ และ NA และพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล ทุกคน::

จบแล้วเรียนต่อแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ได้หลายสาขา มีโควต้าต่อปริญญาตรี จาก รพ ฟรี มีทุนเรียนต่อ ฟรี จำนวนมาก

 

เดือนสุดท้าย ของโควต้า 44,000 บาท..รีบจองนะ

 

หลังปีใหม่ค่าเทอม ปรับขึ้นเป็น 49,000 ค่าสมัคร 5,000 บาท รวมเป็น 54,000 บาท นะ

 

สมัครเรียน ภายใน 31 .. 61 รับสิทธิ์โควต้าค่าเทอมพิเศษ 44,000 บาท ค่าสมัคร 5,000 บาท รวมเป็น 49,000 บาท

 

จองวันนี้ “”ฟรี ฟรี ฟรี 3 สิทธิ์พิเศษ สำหรับ 10 คน””

1. สวัสดิการฟรี 40 รายการ มูลค่ามากถึง 40,000 บาท แต่ค่าเทอมแค่ 44,000 บาท คุ้มๆๆ

2. ครอสเสริมความงามฟรี. มูลค่าไม่เกิน 1,990 บาท เลิศๆๆ

3. ฟรี ร่วมงานปีใหม่ วันที่ 5 มค 61 ค่ายทหาร (ฟรีปาร์ตี้แดนซ์/อาหาร/เครื่องดื่ม หมอลำ) ตลอดงาน อาจโชคดีได้รางวัลใหญ่ ทองคำ อีกมากมาย มูลค่ารวม 5,000 บาท/คน คุ้มสุดๆๆ

 

#สำหรับ 10 คนแรก เท่านั้น  หมดเขต 31 ธันวาคม 61 นี้เท่านั้น สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน

ช้าหมด อดนะจ๊ะ. เต็มแล้วจะปิดรับทันที

 

สมัครเรียนได้มีงานทำ 100% เพื่ออนาคตของตัวเรา เพื่อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา เพื่อลูกหลานต่อไปในภาคหน้า

##โรงเรียน. เรา. ดูแลทุกคนดังญาติมิตร. เหมือนลูกเหมือนหลาน. ให้ความรัก และความอบอุ่น. ทุกคน 

จึงได้รับความไว้วางใจอันดับ 1 ติดกันมากถึง 6 ปี ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการระดับดีมาก (ระดับสูงสุด) รับรองคุณภาพและคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน

#โรงพยาบาล/สถานที่ทำงานทุกแห่งให้ความไว้วางใจรับทำงาน/บรรจุงานก่อน รร อื่นทุกปี มีรุ่นพี่เป็นที่ ปรึกษาทุก รพ

 

มีอาชีพที่ดี มั่นคง ยั่งยืนตลอดชีวิต ดังนี้

ผู้ช่วยการพยาบาล

ผู้ช่วยการแพทย์

ผู้ช่วยเภสัชกรรม

ผู้ช่วยทันตกรรม

ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยแพทย์ความงาม

การบริบาลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ

การบริบาลเด็กเล็ก

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

ผู้ช่วยสาธารณะสุข

ผู้ช่วยชีวะอนามัย

 

โทร 0854394099 ครูภู

โทร 0973298686 

โทร 0804593311 ครูไนช์

ไลน์ URR2. หรือ URR3

มีทั้งภาคปกติ/เสาร์-อาทิตย์ และภาคสมทบ

 

***หมายเหตุ ให้โควต้าแค่ทีมละ 10 คน นะครับ

 

จบแล้วบรรจุงานทันที 100%

รายได้ 15,000-30,000 บาท

ค่าเรียน/ค่าเทอม กู้ได้ แบ่งจ่ายได้/ผ่อนได้ รับประกันงาน 10 ปี 

 

ฝากชีวิตไว้กับการศึกษา คือผู้มีปัญญาตลอดชีวิต ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้สืบทอดยาวนาน

 

#โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล มี 3 สาขา อุบลราชธานี/สกลนคร/ศรีสะเกษ.

T.Ad 2018-12-28 06:00:48